Inochi

11 tekstów – auto­rem jest Inochi.

Wol­no Ci zasłaniać światło słoneczne in­nym al­bo stać w ich cieniu. Ja zaś wolę, gdy mój cień spla­ta się ra­zem z czyimś. Wiem wte­dy, że obok siebie mam ko­goś kto osłoni mo­je oczy przed pro­mieniami do­piero w bez­chmur­ne dni, wte­dy kiedy trze­ba będzie pat­rzeć pod słońce. To wspa­niałe uczu­cie wiedząc, że możesz od­wdzięczać się tym sa­mym w każdym mo­men­cie swo­jego życia. 

myśl

Dla Ciebie świat nie zmieni się ani trochę, na­wet wte­dy, gdy mnie za­wali się on na głowę. 

myśl
zebrała 1 fiszkę

Chęć życia wypływała z każde­go je­go ges­tu, zacho­wania. W wyob­raźni szu­kamy te­go uczu­cia, gdy był blis­ko... Poszu­kuje­my chwi­li, w której czu­liśmy je­go ciepłą dłoń, a we wspom­nieniach od­najdu­jemy ob­raz, który przed­sta­wia jego [...] — czytaj całość

myśl

Dla Ciebie świat może być ok­rutny. Możesz widzieć w nim sa­me wa­dy. Masz do te­go pełne pra­wo, bo każdy człowiek po­siada włas­ny pun­kt widze­nia. Ja jed­nak dos­trze­gam to, cze­go Ty nie potrafisz: [...] — czytaj całość

myśl

Bądź mi deszczem: przywróć do życia, na­pełnij nadzieją, połącz niebo i ziemię. 

myśl
zebrała 4 fiszki

... Bo z czym in­nym ko­jarzy nam się la­to jeśli nie z wi­dokiem chylące­go się ku upad­ko­wi słońca ma­jaczące­go na ho­ryzon­cie kreślo­nym przez jeszcze błękit­ne niebo i złocis­ty łan zboża? Oraz z [...] — czytaj całość

myśl

Gdy­byś tyl­ko zab­ro­nił mi być Twoją przy­jaciółką. Wszys­tko może po­toczyłoby się inaczej... 

myśl
zebrała 4 fiszki

Nie bój się sięgnąć po klucz, który znaj­du­je się na wy­ciągnięcie ręki. Być może tym ra­zem ot­worzysz nim drzwi do zu­pełnie no­wego, lep­sze­go świata. 

myśl
zebrała 6 fiszek

Dla R.G.
__________

Gdy jest Ci smut­no - spójrz w mo­je oczy - dos­trzeżesz w nich chęć niesienia po­mocy i ra­dość, którą się z Tobą podzielę.
Kiedy cier­pisz - ściśnij moją dłoń - poczujesz [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 3 fiszki

Żyje­my w dwóch różnych światach, ale pat­rzy­my na nie w ten sam sposób, z tej sa­mej per­spek­ty­wy. Nie przes­ta­waj po­kazy­wać mi włas­ne­go świata... Od­wdzieczę się tym samym... 

myśl
zebrała 2 fiszki
Inochi

:-)

Zeszyty
  • Ciekawe – Te, które szczególnie zwróciły moją uwagę...

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Inochi

Użytkownicy
H I J
Aktywność